Regulamin sprzedaży alkoholu

1. Definicje

Sklep FR24 – punkt sprzedaży położony w Klaudynie przy ul. Zorzy 4, telefon: +48 785 103 175, e-mail: fr24spzoo@gmail.com

Sprzedawca – FR24 Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie przy ul. Zorzy 4, 05-080 Izabelin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806029, NIP: 1182202401, REGON: 384474648, kapitał zakładowy: 5 000 PLN

witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.frisco.pl

Towary – towary prezentowane na Witrynie w kategorii „Alkohole”, dostępne w sprzedaży w Sklepie FR24

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na zakup Towarów w Sklepie FR24 przy wykorzystaniu Witryny

Regulamin witryny – „Regulamin witryny www.frisco.pl i aplikacji mobilnej” dostępny TUTAJ , określający zasady korzystania z Witryny oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny, w tym również za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Regulamin dostaw Frisco S.A – „Regulamin dostaw Frisco S.A” dostępny TUTAJ

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora Witryny, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie zgodnie z Regulaminem Witryny

Klient – każdy klient nabywający Towary

Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zarejestrowany Użytkownik – Zarejestrowany Użytkownik
2. Postanowienia Ogólne

2.1. Umowa sprzedaży Towarów wymienionych na Witrynie www.frisco.pl w kategorii „Alkohole” zawierana jest ze spółką FR24 Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie przy ul. Zorzy 4, 05-080 Izabelin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806029, NIP: 1182202401, REGON: 384474648, kapitał zakładowy: 5.000 PLN.

2.2. Miejscem zawierania umów sprzedaży Towarów jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Klaudyn przy ul. Zorzy 4.

2.3. FR24 Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr I-A-330/19 z dnia 14.11.2019 r. wydane przez Wójta Gminy Stare Babice
zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I-B-274/19 z dnia 14.11.2019 wydane przez Wójta Gminy Stare Babice
zawierających powyżej 18% alkoholu nr I-C-245/19 z dnia 14.11.2019 r. wydane przez Wójta Gminy Stare Babice

2.4. Witryna internetowa www.frisco.pl należy do Frisco S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401344, NIP: 1132847981, REGON: 145819360, kapitał zakładowy: 3 097 369,90 PLN.

2.5. Na podstawie niniejszego Regulaminu Zarejestrowani Użytkownicy Witryny mogą składać drogą elektroniczną Zamówienia na zakup Towarów w Sklepie FR24. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę.

2.6. Oferta Sklepu FR24 przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

2.7. Użytkownicy Witryny, w tym Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny www.frisco.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone na witrynie www.frisco.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili ukończenia procesu składania złożenia zamówienia.

2.9. Zamówienia na zakup towarów w Sklepie FR24 mogą być składane również telefonicznie w Sklepie FR 24 pod nr telefonu +48 785 103 175 lub mailowo pod adresem e-mail fr24spzoo@gmail.com jednak niniejszy regulamin obejmuje tylko zasady dokonywania Zamówień na Towary przez Zarejestrowanych Użytkowników Witryny przy wykorzystaniu funkcjonalności Witryny.

2.10. Sprzedawca nie wyraża zgody na odpłatną odsprzedaż przez kupującego nabywanych towarów konsumentom w ramach działalności gospodarczej kupującego.
3. Warunki dokonywania zamówień

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia Towarów za pośrednictwem Witryny jest posiadanie Konta na Witrynie oraz podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu.

3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Klaudynie przy ul. Zorzy 4 (Sklep FR24).

3.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail zapisany na Koncie Użytkownika, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

3.6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy
podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem
pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu

3.7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu faktury Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

3.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
4. Ceny i formy płatności

4.1. Wszystkie ceny Towarów prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez Frisco S.A.

4.2. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie FR24
kartą płatniczą w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem Frisco S.A. (dostawcy Frisco S.A. wyposażeni są w mobilne terminale)- realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę
płatność kartą online
płatność przelewem online

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.
5. Odbiór lub dostawa Towarów

5.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym w Klaudynie przy ul. Zorzy 4 (Sklep FR24) w dni robocze w godzinach od 14:00 do 20:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy Frisco S.A., która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu FR24 i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

5.2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru ze Sklepu FR24 będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail, a jeżeli Klient upoważnił Frisco S.A. do odbioru Towarów w jego imieniu, to informacja o gotowości Towaru do odbioru zostanie przekazana Frisco S.A. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5.3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru za pośrednictwem Frisco S.A. wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów przedstawicielowi Frisco S.A. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów przedstawicielowi Frisco S.A., poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.

5.4. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5.5. Sprzedawca informuje, że również Frisco S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania zakupionych przez Klienta Towarów osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej. Zasady na jakich Frisco S.A. dostarcza Towary ze Sklepu FR24 do Klienta określone są w „Informacjach o dostawach” umieszczonych TUTAJ na Witrynie.

5.6. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej ze sklepu FR24 przez Frisco S.A. i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

5.7. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności pracownika Frisco S.A. sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (faktury VAT).

5.8. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez Frisco S.A. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego TUTAJ na Witrynie. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest również przesłanie wypełnionego formularza dostępnego TUTAJ mailowo na adres: fr24spzoo@gmail.com.

6.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien wskazać numer Zamówienia lub dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów i określić, czy odstąpienie od umowy obejmuje wszystkie Towary, czy tylko poszczególne Towary objęte umową.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia
dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli

6.5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

6.6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu FR24 na adres: FR24 Sp. z o.o., ul. Zorzy 4, Klaudyn.

6.7. Jeżeli Towary zostały odebrane ze Sklepu FR24 i dostarczone Konsumentowi przez Frisco S.A. a Konsument odstąpił od umowy najpóźniej w chwili dostarczenia mu Towarów przez Frisco S.A. Konsument może przekazać zwrócone Towary przedstawicielowi Frisco S.A., który dostarczy je do Sklepu FR24.

6.8. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

6.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

6.10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6.11. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do napojów alkoholowych, które zostały przez Konsumenta otwarte.

6.12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

6.13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

6.14. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w rozdziale 6 stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta..
7. Reklamacje

7.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

7.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu FR24 wraz z dowodem zakupu.

7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

7.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

7.5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie na saldo Klienta lub zgodnie z jego dyspozycją na wskazany rachunek bankowy po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.
8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, pod adresem Sienkiewicza 3, strona www.wiih.org.pl.

8.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta składającego Zamówienie jest FR24 Sp. z o.o. z siedzibą Klaudynie, ul. Zorzy 4.

9.2. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, adres a-mail i nr telefonu w celu:

realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą
podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy
statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

9.3. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

9.4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz Frisco S.A. jeżeli Klient skorzystał z opcji odebrania Towarów ze Sklepu FR24 przez Frisco S.A. i dostarczenie ich pod wskazany przez Klienta adres.

9.5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9.6. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi Zamówienia będą przechowywane przez okres do przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

9.7. Klientowi przysługuje prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

9.8. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

9.9. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: fr24spzoo@gmail.com
10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Zarejestrowanym Użytkownikom na stronie internetowej www.frisco.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Zarejestrowanego Użytkownika wyrażonej przed dokonaniem Zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

10.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

10.3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Koszyk

close